MIEJSKIE LOKALE DLA NGO, ZASADY WYNAJMU LOKALI

W tej zakładce dowiesz się, w jaki sposób wynająć lokal od miasta - krok po kroku.

UWAGA:

WZÓR SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W GMINNYM LOKALU UŻYTKOWYM w 2019 r. - POBIERZ TUTAJ

Instrukcja pozyskiwania lokali dla NGO

Koordynacją spraw związanych z wynajmem lokali dla NGO zajmuje się Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO.

Małgorzata Skibicka

T. 56 611 87 24
E:
m.skibicka@um.torun.pl
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. 18

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wynająć lokal z udzieloną zniżką w trybie bezprzetargowym. 

Lokalami Gminy Miasta Toruń administruje:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM)
 • Wydział Edukacji (WE)
 • Wydział Kultury (WKu)
 • Wydział Sportu i Turystyki (WSiT)

 

Od 8 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się przez organizacje pozarządowe o gminny lokal użytkowy na prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Torunia. Procedura lokalowa wypracowana została w procesie partycypacyjnym, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jak dotychczas – mogą wynająć lokal z udzieloną zniżką (aż do 70% zniżki, plus zniżki dodatkowe) w trybie bezprzetargowym. 

Procedurę postępowania w zakresie wynajmu organizacjom pozarządowym gminnych lokali określa Zarządzenie nr 149 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2017 r. TUTAJ.

Procedura wskazuje dwa tryby:

1)  wynajem gminnych lokali użytkowych, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu (rozdział I);

2)  wynajem lub użyczenie pozostałych gminnych lokali z wyłączeniem lokali administrowanych przez ZGM oraz nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy (rozdział II).

 


 

 

INSTRUKCJA POZYSKIWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ NGO

 


I. LOKALE ADMINISTROWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU

Dla lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu wprowadzony został tryb otwartych naborów ofert, co pozwoli na wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń. Propozycję podpisania umowy na naj
em lokalu otrzyma organizacja, która uzyska najwyższą ocenę złożonej oferty.

W jaki sposób dowiem się o naborze ofert?
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia o otwartych naborach ofert na wynajem lokali użytkowych publikowane są w:


Kto może wziąć udział uczestniczyć w naborze?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową;
 • działają na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych zobowiązań publiczno-prawnych;
 • nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń;
 • dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu.

Formularz oferty dostępny jest TUTAJ.

D
o oferty należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;
 • kopię statutu organizacji;
 • sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy;
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok.

Kto dokonuje oceny ofert?
Oferty złożone w otwartym naborze ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja lokalowa w składzie:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Torunia nadzorujący działania związane ze sferą mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami, przewodniczący Komisji,
 • Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, wiceprzewodniczący Komisji,
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO – sekretarz Komisji,
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – członek Komisji,
 • Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, zwanej dalej RDPP (reprezentant organizacji pozarządowych) - członek Komisji.


Jakie oferty podlegają ocenie?
Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze ofert. W przypadku błędów formalnych oferent ma możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty w terminie pięciu dni roboczych od daty wysłania powiadomienia na adres wskazany w ofercie (powiadomienie pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą zwykłą) lub powiadomienia telefonicznego.
Ko
misja odrzuca oferty, które:

 • nie spełniają formalnych warunków naboru,
 • nie zostały uzupełnione na wezwanie,
 • wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania ofert,
 • zostały złożone na nieodpowiednim formularzu.

W jaki sposób dokonywana jest ocena merytoryczna ofert?
Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami złożonymi w naborze, dokonuje oceny ofert w oparciu o kartę oceny – wzór karty
TUTAJ. O wynajęciu lokalu rozstrzyga komisja.
Propozycję podpisania umowy na najem lokalu może otrzymać organizacja, która uzyskała najwyższą ocenę oferty.


Gdzie znajdę informację o wynikach naboru?
Wyniki prac komisji publikowane są:


Co dalej?

 • Zawarcie umowy o najem lokalu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - na tym etapie zostaje udzielona zniżka czynszowa dla organizacji.
 • Po podpisaniu umowy należy odebrać u pełnomocnika ds. współpracy z NGO tabliczkę i nalepkę o wsparciu organizacji przez miasto i umieść jedną na drzwiach wejściowych do lokalu, a drugą wewnątrz lokalu - w widocznym miejscu. Wzór tabliczki/nalepki – TUTAJ.
 • W przypadku korzystania z lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, umowa najmu może być rozwiązana.
 • Do dnia 31 marca każdego roku budżetowego należy złożyć do pełnomocnika ds. współpracy z NGO sprawozdanie z rocznej działalności prowadzonej w lokalu, uwzględniające szczególnie działania prowadzone na rzecz i z udziałem mieszkańców Torunia.


Co z lokalem, który nie zostanie wynajęty w wyniku naboru?
Lokale niewynajęte w wyniku otwartego naboru ofert uwzględnione zostaną w kolejnym naborze ofert. Lokale niewynajęte w wyniku drugiego naboru ofert są uwzględniane w „BAZIE GMINNYCH LOKALI DLA NGO” udostępnionej w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl w zakładce MIEJSKIE LOKALE DLA NGO, ZASADY WYNAJMU LOKALI i mogą być wynajęte na pisemny wniosek organizacji. W tym przypadku warunek prowadzenia co najmniej rocznej działalności nie obowiązuje.
O wynajęciu lokalu rozstrzyga Komisja po zapoznaniu się z opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Organizacja może otrzymać propozycję podpisania umowy na najem lokalu, jeżeli wniosek uzyska co najmniej 60% maksymalnej średniej liczby punktów możliwych do zdobycia, przyznanych na podstawie karty oceny (wzór – TUTAJ).
 

II. POZOSTAŁE LOKALE

Pozostałe wolne lokale gminne (z wyłączeniem lokali administrowanych przez ZGM oraz nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy) są uwzględniane w „BAZIE GMINNYCH LOKALI DLA NGO” udostępnionej w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl w zakładce MIEJSKIE LOKALE DLA NGO, ZASADY WYNAJMU LOKALI i mogą być wynajęte/użyczone na pisemny wniosek organizacji.
 
Jak pozyskać taki lokal?
Należy wybrać z „BAZY GMINNYCH LOKALI DLA NGO” lokal odpowiadający potrzebom organizacji. Następnie wypełnić wniosek o przyznanie lokalu użytkowego dla NGO w trybie bezprzetargowym, ze szczególnym uwzględnieniem opisu działalności, która ma być prowadzona w lokalu na rzecz mieszkańców Torunia.

Formularz wniosku dostępny jest TUTAJ.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,
 • kopię statutu organizacji,
 • w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy:
  - sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy,
  - sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;
 • w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy sprawozdanie merytoryczne organizacji z dotychczasowej działalności.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnio
sek wraz kompletem załączników należy założyć do:

 • pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18

LUB

 • sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pokój 35 na II piętrze.


Co da
lej?

 • Pełnomocnik niezwłocznie skontaktuje się z Twoją organizacją, w  przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (nieprawidłowo uzupełniony, brak załączników) - termin na uzupełnienie, poprawienie to 5 dni roboczych.
 • Wniosek opiniuje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.
 • Komisja lokalowa ocenia wniosek pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny – wzór TUTAJ.
 • W przypadku pozytywnej oceny wniosku - co najmniej 60% maksymalnej średniej liczby punktów możliwych do zdobycia organizacja otrzymuje rekomendację do podpisania umowy najmu/użyczenia.
 • Informacja o rozpatrzeniu wniosku publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.torun.pl) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl.
 • Zawarcie umowy o najem lokalu z jednostką organizacyjną dysponującą lokalem - na tym etapie zostaje udzielona zniżka Twojej organizacji.
 • Po podpisaniu umowy odbierz u pełnomocnika ds. współpracy z NGO tabliczkę i nalepkę o wsparciu organizacji przez miasto. Umieść jedną na drzwiach wejściowych do lokalu, a drugą wewnątrz lokalu - w widocznym miejscu. Wzór tabliczki/nalepki – TUTAJ.
 • W przypadku korzystania z lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, umowa najmu może być rozwiązana.
 • Do dnia 31 marca każdego roku budżetowego złóż do pełnomocnika ds. współpracy z NGO sprawozdanie z rocznej działalności prowadzonej w lokalu, uwzględniające szczególnie działania prowadzone na rzecz i z udziałem mieszkańców Torunia.


III. LOKAL W SZKOLE

  
Wolne lokale są uwzględniane w „BAZIE GMINNYCH LOKALI DLA NGO” udostępnionej w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl w zakładce MIEJSKIE LOKALE DLA NGO, ZASADY WYNAJMU LOKALI i mogą być wynajęte na wniosek organizacji.

Jak pozyskać lokal w szkole?

Należy wybrać z „BAZY GMINNYCH LOKALI DLA NGO” lokal odpowiadający potrzebom organizacji. Następnie skontaktować się z dyrekcją szkoły, w której Twoja organizacja chciałaby wynająć pomieszczenie, aby omówić warunki najmu.
Kolejny etap to podpisanie umowy na wynajem pomieszczeń pomiędzy Twoją organizacją, a dyrekcją szkoły.

Co dalej?
Po podpisaniu umowy odbierz u pełnomocnika ds. współpracy z NGO tabliczkę i nalepkę o wsparciu organizacji przez miasto. Umieść jedną na drzwiach wejściowych do lokalu, a drugą wewnątrz lokalu - w widocznym miejscu. Wzór tabliczki/nalepki – TUTAJ.
W przypadku korzystania z lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, umowa najmu może być rozwiązana.

Najem godzinowy:

Dyrektorzy mogą (w uzasadnionych przypadkach) nieodpłatnie, okolicznościowo udostępnić Twojej organizacji pomieszczenie – na podstawie umowy użyczenia.
Pomieszczenia takie jak sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny mogą być udostępnione Toruńskim Międzyszkolnym Klubom Sportowym na preferencyjnych warunkach:
sala gimnastyczna, hala sportowa – 19,00 zł/ 1 godz. + media, basen – 35,00 zł / 1 godz. + media.

IV. WSPÓŁDZIELENIE LOKALU

Co oznacza możliwość współdzielenia lokalu?
Dopuszcza się możliwość:

 • najmu lub użyczenia lokali więcej niż jednej organizacji - organizacje wspólnie składają oferty/wnioski ze wskazaniem lidera proponowanych działań w lokalu, a szczegółowe zasady korzystania z lokalu określać będzie umowa najmu lub użyczenia;
 • podnajmu lub użyczenia lokalu na rzecz innych organizacji, przy czym powierzchnia podnajmowanego lub użyczanego lokalu nie może przekroczyć 50% powierzchni lokalu.

W przypadku podnajmu lub użyczenia lokalu organizacja zainteresowana skorzystaniem z tej formy składa wniosek na zasadach wskazanych w części II. POZOSTAŁE LOKALE.

Do wniosku należy załączyć dodatkowo zgodę organizacji korzystającej z lokalu ze wskazaniem części pomieszczeń wraz z powierzchnią użytkową przeznaczoną na podnajem lub użyczenie oraz uzasadnieniem podnajmu lub użyczenia lokalu, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji (w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo).
Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie sporządzeniem aneksu do umowy najmu lub użyczenia.
Organizacje zawierają między sobą umowę na podnajem lub użyczenie części powierzchni. Stawka czynszu za podnajem nie może być wyższa niż stawka jaką uiszcza organizacja wynajmująca dany lokal.
Z chwilą rozwiązania umowy najmu lub użyczenia zgoda na podnajem lub użyczenie wygasa.

V. INNE PROCEDURY NAJMU

Organizacja może również ubiegać się o najem lokali w konkursach i  przetargach, na zasadach takich samych jak podmioty gospodarcze – w tym przypadku głównym kryterium wyboru jest zaproponowana stawka czynszu.


VI. WARUNKI WYNAJMU LOKALU ADMINISTROWANEGO PRZEZ ZGM

I rodzaj obniżki ze względu na charakter działań - stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji na okr
es 12 miesięcy o:

 • 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa;
 • 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Prezydent Miasta Torunia w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o  zastosowaniu dla Twojej organizacji obniżonej stawki czynszu także w przypadku wykonywania innych zadań niż wymienione powyżej oraz przyznać większą obniżkę niż 30%,50% i 70%.

II rodzaj obniżki ze względu na niestandardowy rodzaj lokalu – stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

 • 20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej;
 • 30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i  podwórzach.

UWAGA: te dwa rodzaje obniżki – łączą się (np.: jeśli organizacja prowadzi działalność w zakresie kultury i sztuki i  stara się o lokal na strychu, to przysługuje jej obniżka 30% z tytułu niestandardowego lokalu, a następnie 50% z  tytułu charakteru prowadzonej działalności).

                                        tabela minimalnych stawek czynszowych
                             obowiązujących od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

                               

 

lp.

 

przeznaczenie lokalu

stawka czynszu netto w zł/m2/1 miesiąc

strefa I

strefa II

strefa III

1.

BIURA

26,94

20,76

16,60

2.

POZOSTAŁE LOKALE

19,59

12,99

8,31

3.

FORTY

 

 

 

przy ul. Wały gen. Sikorskiego - z alkoholem powyżej 4,5 % (bez piwa)

-

4,53

-

przy ul. Wały gen. Sikorskiego - bez alkoholu

-

3,04

-

pozostałe forty z alkoholem powyżej 4,5% (bez piwa)

-

-

1,87

pozostałe forty - bez alkoholu

-

-

1,22

 

Podział miasta na strefy dla określenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych:
1) strefa centralna obejmująca ulice: Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką, Rynek Staromiejski, Różaną, Chełmińską;
2) strefa miejska obejmująca obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleję 700-lecia Torunia, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Wolę Zamkową, z wyjątkiem ulic zaliczonych do strefy centralnej oraz ul. Mickiewicza, Fałata i pawilon handlowy przy ul. Gagarina 152;
3) strefa peryferyjna obejmująca pozostały obszar miasta nie zaliczony do strefy centralnej i miejskiej.

 • ZGM do każdej organizacji podchodzi indywidualnie. Jeśli organizacja planuje zrobić remont w lokalu to zawierane jest porozumienie remontowe, tworzone indywidualnie wg potrzeb organizacji.
 • ZGM podpisuje z organizacją porozumienie remontowe, w którym jest wymieniony zakres koniecznych prac remontowych. W momencie wypowiedzenia umowy przez organizację, ZGM rozlicza te nakłady, które były uznane za konieczne, według podpisanego porozumienia.
 • Jeśli lokal wymaga remontu, możesz zwrócić się do ZGM z wnioskiem o zwolnienie z czynszu na czas trwania remontu. ZGM nie odlicza z  czynszu kosztów poniesionych na remont (tzn. ZGM nie kompensuje wkładu na remont organizacji: jeśli organizacja poniosła 10.000 zł na remont, to nie znaczy, że teraz będzie użytkować lokal bezpłatnie do tej kwoty).
 • W momencie, gdy kończy się organizacji obniżka (po 12 miesiącach), organizacja powinna co najmniej na miesiąc przed upływem terminu napisać pismo do ZGM z prośbą o zastosowanie obniżonej stawki czynszu na kolejne 12 miesięcy. W piśmie należy zawrzeć oświadczenie, że nadal prowadzi działalność w zakresie, co do którego udzielono obniżki.

VII. WARUNKI WYNAJMU LOKALU W SZKOLE

I rodzaj obniżki ze względu na charakter działań - stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

 • 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa;
 • 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

II rodzaj obniżki ze względu na niestandardowy rodzaj lokalu – stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

 • 20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej;
 • 30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i podwórzach.


UWAGA: te dwa rodzaje obniżki – łączą się (np.: jeśli organizacja prowadzi działalność w zakresie kultury i sztuki i  stara się o lokal na strychu, to przysługuje jej obniżka 30% z tytułu niestandardowego lokalu, a następnie 50% z  tytułu charakteru prowadzonej działalności).


                                              tabela minimalnych stawek czynszowych
                                              obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku

lp.

przeznaczenie lokalu

stawka minimalna czynszu netto w zł/m2/1 miesiąc

strefa I

strefa II

strefa III

1.

LOKAL – FUNKCJE BIUROWE

25,10

18,56

14,19

2.

SALA DYDAKTYCZNA

10,92

3.

POMIESZCZENIA GARAŻOWE

9,83

6,55

 

4.

LOKAL POD FUNKCJE: ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

6,55

 

Podział miasta na strefy dla określenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych:
1)
strefa centralna obejmująca ulice: Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką, Rynek Staromiejski, Różaną, Chełmińską;
2) strefa miejska obejmująca obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleję 700-lecia Torunia, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Wolę Zamkową, z wyjątkiem ulic zaliczonych do strefy centralnej oraz ul. Mickiewicza, Fałata i pawilon handlowy przy ul. Gagarina 152;
3) strefa peryferyjna obejmująca pozostały obszar miasta nie zaliczony do strefy centralnej i miejskiej.

 • Jeżeli jest konieczny remont lokalu na terenie szkoły, to może on tylko dotyczyć podstawowych działań remontowych.
 • Jeśli organizacja chce dostosować lokal do działań, które wymagają specjalistycznego remontu, to Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia nie pokrywa kosztów takiego remontu i organizacja z tego tytułu nie jest zwalniana z  opłat na czas trwania remontu.
 • W momencie, gdy o lokal się stara kilka organizacji, dyrektor szkoły decyduje komu wynająć pomieszczenia. Stawki zawarte w tabeli są stawkami minimalnymi.


Podstawa prawna:

Inne linki: 

 

 

 


 

Informacje archiwalne:

 


 

LOKAL DLA NGO KROK PO KROKU

1. Zastanów się nad potrzebami Twojej organizacji.
2. Zastanów się, gdzie ma się mieścić lokal

 • jeśli w szkole – przejdź do punktu III: LOKAL W SZKOLE KROK PO KROKU;
 • jeśli w budynku ZGM – przejdź do punku II: LOKAL ADMINISTROWANY PRZEZ ZGM KROK PO KROKU).

(dla lokali administrowanych przez WKu i WSiT mają zastosowanie zasady takie jak przy lokalach administrowanych przez ZGM)

Aby to ułatwić – poniżej warunki wynajmu lokali w budynkach ZGM i WE.


1. WARUNKI WYNAJMU LOKALU ADMINISTROWANEGO PRZEZ ZGM

 • I rodzaj obniżki ze względu na charakter działań - stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji na okres 12 miesięcy o:

 1. 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 2. 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa;

 3. 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 4. Prezydent Miasta Torunia w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o  zastosowaniu dla Twojej organizacji obniżonej stawki czynszu także w przypadku wykonywania innych zadań niż wymienione powyżej oraz przyznać większą obniżkę niż 30%,50% i 70%.

 • II rodzaj obniżki ze względu na niestandardowy rodzaj lokalu – stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

 1. 20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej;

 2. 30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i  podwórzach.

 • UWAGA: te dwa rodzaje obniżki – łączą się (np.: jeśli organizacja prowadzi działalność w zakresie kultury i sztuki i  stara się o lokal na strychu, to przysługuje jej obniżka 50% z  tytułu charakteru działalności i 30% z tytułu niestandardowego lokalu). 

tabela minimalnych stawek czynszowych
obowiązujących od 1 lutego 2016 do 31 stycznia 2017

lp.

przeznaczenie lokalu

stawka czynszu netto w zł/m2/1 miesiąc

strefa I

strefa II

strefa III

1.

BIURA

25,28

19,48

15,28

2.

POZOSTAŁE LOKALE

18,38

12,19

7,79

3.

FORTY

 

 

 

przy ul. Wały gen. Sikorskiego z alkoholem powyżej 4,5 % (bez piwa)

-

4,37

-

przy ul. Wały gen. Sikorskiego bez alkoholu

-

2,94

-

pozostałe forty z alkoholem powyżej 4,5% (bez piwa)

-

-

1,80

pozostałe forty bez alkoholu

-

-

1,18

 

 • Podział miasta na strefy dla określenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych:

  1) strefa centralna obejmuąca ulice: Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką, Rynek Staromiejski, Różaną, Chełmińską;
  2) strefa miejska obejmuąca obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleję 700-lecia Torunia, Wały gen. Skorskiego, Szumana, Wolę Zamkową, z wyjątkiem ulic zaliczonych do strefy centralnej oraz ul. Mickiewicza, Fałata i pawilon handlowy przy ul. Gagarina 152;
  3) strefa peryferyjna obejmująca pozostały obszar miasta nie zaliczony do strefy centralnej i miejskiej.
 • ZGM do każdej organizacji podchodzi indywidualnie. Jeśli organizacja planuje zrobić remont w lokalu to zawierane jest porozumienie remontowe, tworzone indywidualnie wg potrzeb organizacji.

 • ZGM podpisuje z organizacją porozumienie remontowe, w którym jest wymieniony zakres koniecznych prac remontowych. W momencie wypowiedzenia umowy przez organizację, ZGM rozlicza te nakłady, które były uznane za konieczne, według podpisanego porozumienia.

 • Jeśli lokal wymaga remontu, ZGM umawia się z organizacją, że na czas trwania remontu jest zwolniona z czynszu. ZGM nie odlicza z  czynszu kosztów poniesionych na remont (tzn. ZGM nie kompensuje wkładu na remont organizacji: jeśli organizacja poniosła 10 tyś na remont, to nie znaczy, że teraz będzie użytkować lokal bezpłatnie do tej kwoty).

 • W momencie, gdy kończy się organizacji obniżka (po 12 miesiącach), organizacja powinna na miesiąc przed upływem terminu napisać pismo do ZGM z prośbą o zastosowanie obniżonej stawki czynszu na kolejne 12 miesięcy. W piśmie należy zawrzeć oświadczenie, że nadal prowadzi działalność w zakresie, co do którego udzielono obniżki.

 2. WARUNKI WYNAJMU LOKALU W SZKOLE

 • I rodzaj obniżki ze względu na charakter działań - stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

 1. 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 2. 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa;

 3. 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • II rodzaj obniżki ze względu na niestandardowy rodzaj lokalu – stawki czynszu zawarte w tabeli poniżej mogą być obniżone organizacji o:

  a. 20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej;

  b. 30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i podwórzach.
 • UWAGA: te dwa rodzaje obniżki – łączą się (np.: jeśli organizacja prowadzi działalność w zakresie kultury i sztuki i stara się o lokal na strychu, to przysługuje jej obniżka 50% z tytułu charakteru działalności i 30% z tytułu niestandardowego lokalu).

 

tabela minimalnych stawek czynszowych
obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku

lp.

przeznaczenie lokalu

stawka minimalna czynszu netto w zł/m2/1 miesiąc

strefa I

strefa II

strefa III

1.

LOKAL – FUNKCJE BIUROWE

25,10

18,56

14,19

2.

SALA DYDAKTYCZNA

10,92

3.

POMIESZCZENIA GARAŻOWE

9,83

6,55

 

4.

LOKAL POD FUNKCJE: ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

6,55

 

 • Podział miasta na strefy dla określenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych:

  1) strefa centralna obejmuąca ulice: Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką, Rynek Staromiejski, Różaną, Chełmińską;
  2) strefa miejska obejmuąca obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleję 700-lecia Torunia, Wały gen. Skorskiego, Szumana, Wolę Zamkową, z wyjątkiem ulic zaliczonych do strefy centralnej oraz ul. Mickiewicza, Fałata i pawilon handlowy przy ul. Gagarina 152;
  3) strefa peryferyjna obejmująca pozostały obszar miasta nie zaliczony do strefy centralnej i miejskiej.
 • Jeżeli jest konieczny remont lokalu na terenie szkoły, to może on tylko dotyczyć podstawowych działań remontowych.

 • Jeśli organizacja chce dostosować lokal do działań, które wymagają specjalistycznego remontu, to Wydział Edukacji nie pokrywa kosztów takiego remontu i organizacja z tego tytułu nie jest zwalniana z  opłat na czas trwania remontu.

 • W momencie, gdy o lokal się stara kilka organizacji, dyrektor decyduje komu wynająć pomieszczenia. Stawki zawarte w tabeli są stawkami minimalnymi.


I. LOKAL ADMINISTROWANY PRZEZ ZGM KROK PO KROKU

 1. Przejrzyj na stronie http://narzedzie.orbitorun.pl/lokale/ bazę lokali gminnych, które są przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych.

 2. Wypełnij wniosek o przyznanie lokalu użytkowego dla NGO w trybie bezprzetargowym, ze szczególnym uwzględnieniem opisu działalności, która ma być prowadzona w lokalu na rzecz mieszkańców Torunia. Wniosek do pobrania: TUTAJ.

 3. Jeśli Twoja organizacja chce wnioskować o lokal dostępny w  elektronicznej bazie – uzupełnij punkt III. a) wniosku.

 4. Jeśli Twoja organizacja nie chce wnioskować o lokal dostępny w  elektronicznej bazie lokali – uzupełnij punkt III. b) wniosku i  określ preferencje lokalowe.

 5. Dołącz KONIECZNE załączniki do wniosku:

  • aktualny statut – potwierdzony za zgodność z oryginałem,

  • aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji – potwierdzony za zgodność z oryginałem; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (może być
   to wydruk ze strony
   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);

  • sprawozdanie finansowe z działalności za poprzedni rok (w przypadku braku przepływów finansowych – prosimy o dołączenie zeznania CIT-8);

  • sprawozdanie merytoryczne z działalności za poprzedni rok (nie ma określonego wzoru sprawozdania merytorycznego – jest to opis prowadzonej działalności i/lub projektów).

 6. Wniosek wraz kompletem załączników złóż do:

  • pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18 

   LUB
    
  • sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pokój 35 na II piętrze.

Co się dzieje dalej:

 • Pełnomocnik niezwłocznie skontaktuje się z Twoją organizacją,w  przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (nieprawidłowo uzupełniony, brak załączników).
 • Termin na uzupełnienie, poprawienie to 7 dni roboczyc.
 • Po zgromadzeniu kompletu dokumentów pełnomocnik kontaktuje się z ZGM (lub WKU, WSiT) w celu przeglądu zasobów gminnych lokali, pod kątem preferencji zawartych we wniosku.
 • Jeśli w zasobach gminy znajduje się preferowany lokal – informuje organizację o możliwości obejrzenia obiektu. Jeśli organizacja jest zainteresowana wynajęciem obejrzanego obiektu, zwołuje się komisję lokalową, która rozpatruje wniosek organizacji, za pomocą indywidualnej karty oceny. Aby Twojej organizacji przyznano lokal konieczne jest uzyskanie minimum 5 punktów.
 • Jeśli komisja lokalowa przyznała Twojej organizacji lokal – zostaniesz poproszony o zawarcie umowy o najem lokalu z jednostką organizacyjną dysponującą lokalem. Na tym etapie zostaje udzielona zniżka Twojej organizacji.
 • Teraz powinieneś odebrać u Pełnomocnika ds. współpracy z NGO tabliczkę i nalepkę, aby umieścić jedną na drzwiach wejściowych do lokalu, a drugą wewnątrz lokalu w widocznym miejscu.
 • W przypadku korzystania z lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, umowa najmu może być rozwiązana.

W pracach komisji lokalowej bierze udział:

 • Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, przewodniczący komisji;
 • przedstawiciel jednostki organizacyjnej dysponującej lokalem;
 • przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji;
 • pełnomocnik PMT ds. współpracy z NGO.

Lista rezerwowa:

 • Organizacja zostaje poinformowana o ewentualnej decyzji komisji lokalowej lub o wpisaniu na listę oczekujących na lokal.
 • Jeśli w zasobach gminy nie ma obiektu, który spełniałby oczekiwania Twojej organizacji - zostaje ona wpisana na  listę organizacji oczekujących na lokal. 

 


II. LOKAL W SZKOLE KROK PO KROKU

    Najem stały:

 • Przejrzyj na stronie http://narzedzie.orbitorun.pl/lokale/ bazę lokali gminnych, które są przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych.

 • Skontaktuj się z dyrekcją szkoły, w której Twoja organizacja chciałaby wynająć pomieszczenie, aby omówić warunki najmu.

 • Podpisanie umowy pomiędzy Twoją organizacją, a dyrekcją szkoły.

 • Odbierz u Pełnomocnika ds. współpracy z NGO tabliczkę i nalepkę, aby umieścić jedną na drzwiach wejściowych do lokalu, a drugą wewnątrz lokalu w widocznym miejscu.

  Najem godzinowy:
 • Dyrektorzy mogą (w uzasadnionych przypadkach) nieodpłatnie, okolicznościowo udostępnić Twojej organizacji pomieszczenie – na podstawie umowy użyczenia.

 • Pomieszczenia takie jak sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny mogą być udostępnione Toruńskim Międzyszkolnym Klubom Sportowym na preferencyjnych warunkach:

  sala gimnastyczna, hala sportowa – 19,00 zł/ 1 godz. + media,     |      basen – 35,00 zł / 1 godz. + media.

 III. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I PODNAJEM

 1. Można współpracować z innymi organizacjami, grupami i osobami przy organizacji w lokalu wydarzeń, które nie mają charakteru stałego. W przypadku zamiaru skorzystania z takiej formy wynajmu należy złożyć wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na podnajem do dyrekcji szkoły i ZGM. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie sporządzeniem aneksu do umowy najmu. Wówczas organizacje zawierają między sobą umowę na podnajem części powierzchni. Stawka czynszu za podnajem nie może być wyższa niż stawką jaką uiszcza organizacja wynajmująca dany lokal. Z chwilą rozwiązania umowy najmu zgoda na podnajem wygasa.

2. Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność za wydarzenia, które odbywają się w najmowanym przez nią lokalu.

IV. INNE PROCEDURY NAJMU

Organizacja może również ubiegać się o najem lokali w konkursach i  przetargach, na zasadach takich samych jak podmioty gospodarcze – w tym przypadku głównym kryterium wyboru jest zaproponowana stawka czynszu.

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr 149 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 08.06.2017 roku.

  2. Zarządzenie nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.09.2013 roku.

  3. Zarządzenie 240 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.07.2011 roku.

  4. Zarządzenie nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.06.2011 roku.

  5. Zarządzenie nr 37 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.03.2014 roku.

  6. Zarządzenie nr 37 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.02.2006 roku.

  7. Zarządzenie nr 411 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.11.2005 roku.

  8. Uchwała nr 920/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.10.2010 roku.

  9. Uchwała nr 896/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30.09.2010 roku.

  10. Uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2012 roku.

  11. Zarządzenie nr 13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.01.2014 roku.

  12. Zarządzenie nr 3 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.01.2016 roku.

Inne linki:

 1. Baza wolnych oraz udostępnionych lokali dla NGO.

 2. Ogłoszenia o przetargach na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

ilość odsłon podstrony: 18955
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"