AKTY PRAWNE

Prawo lokalne

 1. Uchwała Nr 934/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.
   
 2. Uchwała Nr 930/2005 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z  organizacjami pozarządowymi (z późn. zm.)
   
 3. Uchwała Nr 1023/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych oraz garaży murowanych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
 4. Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych oraz garaży murowanych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
   
 5. Zarządzenie nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

 6. Uchwała Nr 801/10 Rady Miasta Torunia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
   
 7. Zarządzenie Nr 90/2011 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy.
ilość odsłon podstrony: 11141
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"