PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z NGO

Jest program na 2020!

10 października 2019 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program do pobrania - TUTAJ.


 

Wspólnie o programie - II etap konsultacji  

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

 

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

 

Przebieg prac nad projektem:

1) 12 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych;

2) 26 czerwca 2019 r., godz. 16.00, CKK Jordanki w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano propozycje do programu w ramach 7 grup tematycznych:

- kultura,

- sport i rekreacja,

- promocja miasta i turystyka, środowisko,

- rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

- ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

- seniorzy,

- dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników);

3) lipiec/sierpień 2019 r. – praca nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB, MOPR , RDPP oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019.

 

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2020:

1. Zaktualizowano definicję rewitalizacji w słowiczku pojęć.

2. Uwzględniono obszar współpracy jakim będzie sieć Centrów Aktywności Lokalnej – miejsc otwartych dla mieszkańców, przez nich współtworzonych, dających przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wpierających rozwój wolontariatu (w § 6 dodano ust. 9).

3. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie:

1) wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych Torunia o:

a) realizację inicjatyw mających na celu łączenie nauki i kultury (dodano w § 8 pkt 1 lit f);

b) realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 1 lit g);

2) wspierania edukacji i wychowania o:

a) promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 6 lit c);

b) organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji” (dodano w § 8 pkt 6 lit d);

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej wspierania edukacji i wychowania o:

a) wydarzenia połączone z zazielenieniem przestrzeni miejskiej (w § 8 pkt 14 lit a),

b) promocję postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska

na terenie gminy (w § 8 pkt 14 dodano lit e);

4) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia (w § 8 pkt 15 lit b);

5) pomocy społecznej (w § 8 pkt 20).

4. Uszczegółowiono priorytetowe zadanie w zakresie rewitalizacji (w § 8 pkt 19 dodano lit od a do d).

5. Z listy wskaźników oceny realizacji programu usunięto podział wkładu własnego NGO na finansowy i pozafinansowy z uwagi na wprowadzoną przez ustawodawcę w dniu 2 marca 2019 r. zmianę wzorów ofert konkursowych, ramowych wzorów umów i wzorów sprawozdań z realizacji zadań publicznych (w § 14 pkt 5).

 


 

Napisz do nas

 

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 24 września 2019 r.:

·       za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl,

 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu - do dnia 24 września 2019 r.) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)

 


 

Do pobrania:


 

 

Wspólnie o programie

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.


Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi określa szczegółowe zasady współpracy miasta z podmiotami pozarządowymi i stanowi podstawę do powierzenia lub wspierania zadań publicznych Gminy Miasta Toruń. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji.

Dotychczasowe wspólne spotkania przyczyniły się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia lokalnego środowiska pozarządowego. W listopadzie 2018 r., przy ul. Konopnickiej 13, rozpoczął swoja działalność inkubator NGO – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, wspierające przede wszystkim młode organizacje borykające się z problemami lokalowymi, doskonałe miejsce do pracy, szkoleń i spotkań ludzi aktywnych. Od ubiegłego roku wszystkie miejskie konkursy dla NGO odbywają się z wykorzystaniem internetowego generatora ofert. Z roku na rok zwiększana jest suma środków przeznaczonych na realizację zadań gminy przy udziale organizacji pozarządowych. Powiększa się także liczba zadań wykonywanych w trybie wieloletnim, co korzystnie wpływa zarówno na jakość obsługi mieszkańców, jak i na stabilność działania organizacji.

Spotkanie Konsultacyjne odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI  (sala konferencyjna), Al. Solidarności 1-3.

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniu (do dnia 24 czerwca br.), a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

Tutaj pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Formuła spotkania:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego):
1)    kultura,
2)    sport i rekreacja,
3)    promocja miasta i turystyka, środowisko,
4)    rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
5)    ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
6)    seniorzy,
7)  dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników).

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.


Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Uwaga:

Jeżeli uważają Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.

18 października 2018 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. - treść Uchwały nr 951/2018 Rady Miasta Torunia do pobrania - TUTAJ.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu na 2019 r. do pobrania - TUTAJ.

Jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi

JAK POWSTAJE?

 • Rada Miasta Torunia corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 • Zanim to nastąpi program zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 

Cele szczegółowe współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 roku to:

 • wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do
 • powstawania nowych inicjatyw obywatelskich;
 • promowanie wolontariatu;
 • zwiększenie dostępu do usług publicznych;
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy;
 • wzmocnienie organizacji pozarządowych, partnerstw i ich wzajemnej współpracy.

Na realizację Programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8,5 mln zł.

W projekcie Programu na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Poniżej jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi:

Program na rok 2020  
Program na rok 2019  
Program na rok 2018 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2017 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2016 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2015 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2014 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2013 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2012 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2011 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2010 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2009 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2008 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2007 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2006 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2005 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2004 sprawozdanie z realizacji

 
Sprawozdania z konsultacji projektu Programu:

 

Zmiany w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO
 
W dniu 27 października 2016 r., Rada Miasta Torunia uchwałą nr 457/2016 dokonała zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.
 
Uchwała zmieniająca jest do pobrania z serwisu BIP Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.
 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi


 

Aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniego programu współracy GMT z NGO na lata 2013 - 2017.

Więcej informacji - TUTAJ.

 


 

Wieloletni Program Wspólpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2013-2017 - TUTAJ

Wieloletni program został uchwalony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 440/12 z dnia 22 listopada 2012 roku)
.

Sprawozdania z konsultacji projektu Programu wieloletniego - TUTAJ

sprawozdanie za rok 2009*
sprawozdanie za rok 2008
sprawozdanie za rok 2007
sprawozdanie za rok 2006
 
* od 2010 roku sprawozdanie z Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi przedstawiane jest w formie sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Archiwum: Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Torunia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w dniach 29 sierpnia - 9 września 2011 r.

Opinie i sugestie można wyrazić:
na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w dniu 6 września 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej, „Pokój z kuchnią”,
wypełniając formularz zgłaszania uwag i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 r.:
 • na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl lub
 • na numer faksu: 56 611 86 80  lub
 • w jednym z punktów informacyjnych Urzędu Miasta Torunia lub
 • przesłać pocztą na adres siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konsultacje – NGO”.
Treść projektu programu - TUTAJ.
 
Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ.
 
Z projektem programu i formularzem zgłaszania uwag można się zapoznać również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. 
ilość odsłon podstrony: 1580
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"