2019-10-09 Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza toruńskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022

Przed nami wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2020-2022,  które  odbędą  się  w  dniu  7  listopada  2019  r.,  podczas  XVI  Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

CZYM  JEST  RADA  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  MIASTA TORUNIA (RDPP)?
Rada  jest  ciałem  doradczym  i  konsultacyjnym  Prezydenta  Miasta Torunia  w  sprawach  dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tworzy  ją  osiemnaście  osób.  W jej  skład,  poza  przedstawicielami  Rady  Miasta  Torunia oraz  przedstawicielami  Prezydenta  Miasta  Torunia  (pracownicy  jednostek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta  Torunia  oraz  Gminy  Miasta  Toruń),  wchodzi  dziewięciu  przedstawicieli III sektora. Kadencja Rady trwa trzy lata.
Zadania  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Torunia  określa  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zespół doradczy m.in.:

  • pracuje  społecznie  na  rzecz  polepszenia  wzajemnych  relacji  samorządu  i  środowiska pozarządowego,
  • opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
  • podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
  • animuje spotkania środowiska pozarządowego w mieście,
  • ocenia oferty składane przez NGO w otwartych naborach na wynajem gminnego lokalu użytkowego,
  • corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
  • współtworzy coroczne programy współpracy GMT z NGO.

Spotkania Rady, które odbywają się co najmniej raz na miesiąc, mają charakter otwarty, co oznacza że każda osoba (mieszkaniec, wolontariusz, przedstawiciel organizacji, itd.) może uczestniczyć w posiedzeniu.
Aktualna kadencja Rady kończy się wraz z rokiem 2019. Kolejna Rada zostanie powołana na lata 2020-2022.
Wybory  odbędą  się  w  dniu  7  listopada  2019  r.,  podczas XVI Toruńskiego  Forum  Organizacji  Pozarządowych.
Zgodnie  z  obowiązującym regulaminem (uchwała   Nr   194/1   Rady   Miasta   Torunia   z   dnia 12 września  2019  r.),  działaniem  poprzedzającym  wybory  jest  nabór  kandydatów na członków RDPP.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO RDPP
1. Każda  organizacja  pozarządowa  może  zgłosić jednego swojego przedstawiciela na kandydata do Rady.
2. Zgłoszenie  kandydata  odbywa  się złożenie  do  Prezydenta  Miasta  Torunia, wypełnionego    formularza    zgłoszenia    kandydata    lub    oświadczenia o treści zgodnej z formularzem.
3. Do zgłoszenia kandydata organizacja pozarządowa załącza:
1) pisemne  oświadczenie  kandydata  na  członka  rady  o  wyrażeniu  zgody na  kandydowanie  oraz  pisemną  zgodę  kandydata  na  przetwarzanie  danych osobowych;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status  prawny  organizacji  pozarządowej  oraz  wskazujący  sposób  reprezentacji organizacji pozarządowej i osoby właściwe do reprezentacji;
3) dokumenty  lub  oświadczenia  wykazujące  fakt  prowadzenia  działalności  przez organizację pozarządową na terenie Torunia;
4) pisemne poparcie od co najmniej dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie  gminy,  przy  czym  jedna  organizacja  może  udzielić  poparcia  maksymalnie trzem kandydatom zgłaszanym przez inne organizacje;
5) pisemne  oświadczenie  kandydata  o  niekaralności  za  przestępstwo  popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Zgłoszenie  kandydata  oraz  poparcie  dla  kandydata  zgłaszanego  przez  inną organizację  pozarządową  może  być  dokonane
przez  osobę  posiadającą  prawo do  reprezentowania  danej  organizacji  zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją
lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji.
5. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie o wyborach będzie mniejsza  niż  liczba  miejsc  w  radzie  przewidzianych  dla  przedstawicieli  organizacji pozaządowych,  prezydent  ponawia  ogłoszenie  o  wyborach,  przy  czym  termin
na  zgłaszanie  kandydatów  w ponowionym   naborze   zostaje   skrócony   do   7   dni   kalendarzowych. Jeżeli ponowiony nabór kandydatów nie będzie skuteczny RDPP będzie funkcjonować w zmniejszonym składzie.
6. Zgłoszenia  kandydatów  spełniające  wymogi  formalne  określone  w  ogłoszeniu są publikowane    w    miejskim    serwisie    internetowym    dedykowanym    organizacjom pozarządowym: www.orbitorun.pl, w formie listy kandydatów wraz
z sylwetką kandydata zgodnie z treścią podaną w formularzu zgłoszenia kandydatów.

Komplet   dokumentów   należy   przesłać   drogą   elektroniczną   na   adres e-mail: wksii@um.torun.pl oraz
pocztą  tradycyjną  na  adres:  Wydział  Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście: w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, adres jak wyżej, pokój nr 35 w terminie do dnia 23 października 2019 r., do godz. 15.00.


Na   podstawie   nadesłanych  informacji  sylwetki  kandydatów  zostaną  zaprezentowane na  miejskim  portalu  dla  NGO: www.orbitorun.pl  w terminie  do  dnia  25 października br.

ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie  w  wyborach  do  rady  jest  głosowaniem  tajnym,  równym  i bezpośrednim.
Głosowa nie odbywa się w  dniu  7  listopada  2019  r.,  podczas XVI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
2. Bierne prawo wyborcze mają zgłoszeni kandydaci spełniający warunki formalne. 
3. Czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na  terenie  Torunia, obecni  podczas  Forum,  którzy  na  podstawie  właściwego  rejestru lub ewidencji lub odpowiedniego upoważnienia wykażą swoje uprawnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji. Każda organizacja pozarządowa może otrzymać jedną kartę do głosowania.
4. Przed  głosowaniem zgłoszeni  kandydaci  dokonują  publicznej  autoprezentacji  przed uczestnikami forum.  W  przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności  zgłoszonego kandydata  dopuszcza  się  dokonanie  prezentacji  przez  przedstawiciela  organizacji pozarządowej zgłaszającej danego kandydata. 
5. Głosowanie  odbywa  się  poprzez  wypełnienie  przez  osoby  mające  czynne  prawo wyborcze i obecne na forum karty do głosowania oraz wrzucenie jej do urny znajdującej się w sali obrad.
6. Każdy głosujący ma do dyspozycji maksymalnie dziewięć głosów, jednak nie więcej niż wynosi liczba zgłoszonych kandydatów. Na jednego kandydata głosujący może oddać jeden głos.
7. Wyniki  głosowania  są  obliczane  i  podawane  do  wiadomości  niezwłocznie  po  jego zakończeniu, podczas Forum.
8. Do rady  zostaje  wybranych  dziewięciu  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno najwyższe liczby oddanych głosów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do zajęcia odpowiednio ostatnich miejsc uprawniających do członkostwa w radzie, przeprowadza się losowanie.
10. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w radzie dostępnych dla organizacji pozarządowych, głosowanie przeprowadza się, a do składu rady wchodzą kandydaci, którzy otrzymali co najmniej jeden głos.
11. Jeżeli  liczba  kandydatów  jest  większa  od  liczby  miejsc  w  radzie  dostępnych dla organizacji pozarządowych, kandydaci, którzy nie zostali wybrani do składu rady a uzyskali co najmniej jeden głos tworzą listę rezerwową, uszeregowaną według liczby
otrzymanych głosów.
12. Sporządza się protokół z wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
13. Informacja  o  wynikach  wyborów  jest  publikowana  w  ciągu  7  dni  kalendarzowych na  stronie  internetowej  miasta,  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  w  miejskim  serwisie internetowym dedykowanym organizacjom pozarządowym.

Do pobrania:
zasady powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia;
formularz zgłoszenia kandydata;
wzór oświadczenia kandydata  na  członka  rady  o  wyrażeniu  zgody  na  kandydowanie oraz pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
wzór oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO

tel.: 56 611 87 24 
e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18.

ilość odsłon podstrony: 1015
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"