SENIORZY

 

Radę Seniorów Miasta Torunia kadencji 2019 – 2023 tworzy 21 osób:

 


 • 7 osób pochodzących z publicznego naboru :


1. Katarzyna Brożek


2. Danuta , Marta Jatczak


3. Beata Korzeniewska


4. Jan Kwiatkowski


5. Maria Moulis


6. Krystyna Nowakowska


7. Tadeusz Perlik

 


 • Osoby wskazane przez Radę Miasta Torunia :


1. Halina Krajewska – Potoczek


2. Lidia Lach


3. Barbara Litwin


4. Małgorzata Musiałowska


5.Barbara Noskowicz


6. Ewa Obremska – Zaleska


7. Hanna Wiśniewska


 

 • Osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia :


1. Jan Biesek


2. Anna Czajka


3. Bogusława Golus – Jankowska


4. Hanna Kosińska


5. Joanna Królikowska


6. Aleksander Rojewski


7. Franciszek Rutkowicz


 

Przewodniczącą Rady Seniorów na kolejną kadencję została wybrana


p. Krystyna Nowakowska a V-ce Przewodniczącą p. Lidia Lach.


 

Radę tworzą osoby doświadczone w działalności społecznej i od wielu lat


aktywne w różnych obszarach życia Torunia – lekarze, nauczyciele,


harcerze, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze i wielu innych.


 

Od 2014 roku Rada Seniorów działa na rzecz toruńskich seniorów,


reprezentując ich interesy w kontaktach z władzami miasta oraz wieloma


toruńskimi instytucjami.


Głównym zadaniem Rady Seniorów Miasta Torunia jest podejmowanie


działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz


wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia.


Wspólnie z samorządem i innymi partnerami Rada Seniorów Miasta


Torunia uczestniczy w wielu wydarzeniach dedykowanych tej grupie


wiekowej: koncerty, spotkania, wernisaże i jest organizatorem kolejnych


V edycji popularnej „Senioriady – Jesteśmy”.


Rada popularyzuje wśród osób starszych wiedzę na temat przysługujących


im uprawnień, oferty imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz oferty


zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla seniorów.


Współdziała przy tworzeniu oferty Toruńskiej Karty Seniora.


Rada Seniorów Miasta Torunia nawiązuje kontakty z Radami Seniorów


działającymi na terenie naszego kraju, aby w ramach dobrych praktyk


wymieniać się doświadczeniami.


Współpracuje z Redakcją Portalu „My w Toruniu” oraz Gazetą


Toruńskich Seniorów „Bez Metryki”, Toruńskim Uniwersytetem


Trzeciego Wieku i „ Kamienicą Inicjatyw".

SENIORIADA 2019

Fot. Lech KamińskiINFORMACJE ARCHIWALNE

 

"Senioriada" - toruńskie święto Seniora

Od trzech lat toruńscy Seniorzy spotykają się na festynie organizowanym przez Toruńską Radę Seniora oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. W 2017 roku „Senioriada” odbędzie się 25 czerwca (niedziela) w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego.

Co się będzie działo?

 • Możliwość skorzystania przez seniorów z bezpłatnych punktów poradniczych oraz diagnostycznych,
 • Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które będą zachęcały seniorów do skorzystania z ich oferty,
 • Liczne punkty z ofertą rekreacyjną wskazującą możliwości spędzania wolnego czasu a także zdobycia nowych umiejętności i zainteresowań.

Formularz zgłoszeniowy udziału w „Senioriadzie” (do pobrania TUTAJ) dla organizacji pozarządowych, klubów seniora, sekcji śpiewaczych, rękodzielniczych należy przesłać najpóźniej do 20 maja 2017 r. na adres:

 1. Danuta Niebrzegowska (występy, twórczość artystyczna), e-mail: dniebrzegowska@gmail.com, tel. 517 189 297;
 2. Lidia Lach (rękodzieło), e- mail: dhlidka@poczta.fm, tel. 605 619 428;
 3. Maria Moulis (pokazy form aktywności i rekreacji sportowej), e-mail: fundacja.lesnadroga@gmail.com, tel. 509 532 242;
 4. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (z dopiskiem: dla Rady Seniorów), 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub na e-mail: a.czajka@um.torun.pl.

W imieniu Toruńskiej Rady Seniorów zapraszamy do aktywnego udziału i wspólnej zabawy.

Spotkanie Rady Seniorów poświęcone potrzebom lokalowym seniorów

17 marca 2017 r., w Kamienicy Inicjatyw, odbyło się spotkanie Rady Seniorów. Miało ono charakter konsultacyjno-doradczy, a jego temat dotyczył tego, jakie cechy powinno posiadać wymarzone mieszkanie dla seniorów oraz ile powinno kosztować. Katarzyna Brożek przedstawiła wyniki ankiety badania potrzeb. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele toruńskich deweloperów oraz Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Andrzej Rakowicz. Rada Seniorów podzieliłą się również spostrzeżeniami na temat otoczenia przyjaznego osobom starszym w Toruniu.

Seniorze, wypełnij wniosek i skorzystaj

Od 1 grudnia 2016 r. toruńscy seniorzy mogą już pobierać druki, na których można będzie w styczniu złożyć wniosek o wydanie Toruńskiej Karty Seniora.

Formularze są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, największych Spółdzielniach Mieszkaniowych, Akademii Nauki ul. Św. Katarzyny 4. W tych samych miejscach wypełnione wnioski będą przyjmowane od 2 stycznia 2017 r.

Druk wniosku o wydanie Toruńskiej Karty Seniora można też pobrać TUTAJ

Toruńska Karta Seniora to jeden z elementów lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. Celem jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Pomóc ma w tym właśnie Toruńska Karta Seniora , przygotowana przez miasto z  myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 65. rok życia. Na jej podstawie osoby uprawnione będą mogły skorzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.

Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy chcieliby zaoferować seniorom bonifikatę na swoje produkty bądź usługi. Zainteresowane firmy mogą się kontaktować z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia (tel: 56 611 84 61, 611 8454) ul. Fałata 39 w Toruniu, który koordynuje wdrażanie projektu.


 

Wspólnie dla seniorów i dużych rodzin

28 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta, Toruńskiej Rady Seniorów i przedstawicieli toruńskich spółdzielni mieszkaniowych. Rozmawiano o możliwości większego niż dotychczas zaangażowania się toruńskich spółdzielni mieszkaniowych w  promowanie miejskiej oferty skierowanej do seniorów i rodzin wielodzietnych. A jest to w Toruniu spora grupa - blisko dwa tysiące rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz prawie 35 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. Właśnie z myślą o nich powstał program „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”.

Więcej informacji - TUTAJ.

Fot. M. Litwin

 


 
 
III Kawiarenka Obywatelska Seniorów
 
24 października 2016 r., w ramach XIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, odbyła się trzecia już Kawiarenka Obywatelska Seniorów, której celem był, jak co roku, nie tylko przegląd oferty organizacji pozarządowych wspierających i aktywizujących osoby starsze w naszym mieście, ale też wymiana kontaktów, doświadczeń oraz sporządzenie listy wniosków i postulatów czy też nowych pomysłów możliwych do realizacji w projektach w przyszłym roku budżetowym.

Śpiew, taniec… działo się. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu przygotowali prezentację dotyczącą relacji międzypokoleniowej. Ponadto, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami współpracy międzypokoleniowej Stowarzyszenia Hospicjum "Światło" w Toruniu. Harcerze z 30. Drużyny Starszoharcerskiej przedstawili prezentację „Jedni dla drugich”, a Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" informację o prowadzonej działalności na rzecz dużych rodzin i seniorów. Fundacja "Serce za serce” z Torunia zaprezentowała projekt „przygotowania serca na zmianę”.
Kawiarenkę poprowadziły:
Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Torunia, Anna Zielińska - Stowarzyszenie Hospicjum "Światło", RDPP. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.
Bardzo się cieszymy, że kawiarenka żyje i cieszy się powodzeniem, zwłaszcza, że jej pomysłodawcami były między innymi osoby, które weszły w skład drugiej kadencji (aktualnej) Rady Seniorów Miasta Torunia.

fot. Jolanta Sokal
fot. Jolanta Sokal
fot. Jolanta Sokal
fot. Jolanta Sokal
fot. Jolanta Sokal
fot. Jolanta Sokal
W październiku br. przedstawiciele Rady Seniorów wzięli udział w następujących dyskusjach poświęconych tematyce prozdrowotnej. Celem tych spotkań było także przedstawienie oferty uzdrowiskowej dla osób starszych w naszym regionie:
 
 1. Uzdrowiska polskie z nową ofertą zdrowotną dla seniora: organizatorami byli – Collegium Medicum UMK oraz Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, więcej informacji TUTAJ.
 2. Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej: organizatorami byli – TZMO SA i fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat, więcej informacji TUTAJ.
 3. Konferencja zdrowych miast polskich, organizatorami byli – Prezydent Miasta Torunia oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, więcej informacji TUTAJ.

RADA SENIORÓW MIASTA TORUNIA


 

II KADENCJA RADY SENIORÓW MIASTA TORUNIA, na lata 2015-2019

Rada Seniorów została utworzona w 2014 roku przez Radę Miasta Torunia (uchwała 810/2014 RMT). Następnie, po przeprowadzeniu publicznego naboru członków (min. 1/3 składu), został powołany skład Rady Seniorów (uchwała 82/2015 RMT): 

członkowie wskazani przez Prezydenta Miasta Torunia:
 1. Anna Czajka
 2. Teresa Grochulska
 3. Jan Kwiatkowski
 4. Lidia Chamarczuk-Mazurek
 5. Krystyna Nowakowska-przewodnicząca Rady Seniorów
 6. Tadeusz Perlik
 7. Aleksander Rojewski

członkowie wskazani przez Radę Miasta Torunia:
 8. Franciszek Beifus
 9. Hanna Kosińska
10. Krystyna Żejmo-Wysocka
11. Wiesław Kaźmierkiewicz
12. Jan Biesek
13. Zygmunt Chlebowski
14. Danuta Niebrzegowska

członkowie wyłonieni w naborze publicznym:
15. Katarzyna Brożek
16. Lidia Lach
17. Małgorzata Zamojska
18. Maria Moulis
19. Jadwiga Romanowska
20. Bogusława Golus-Jankowska
21. Beata Korzeniewska

 

Kontakt:
Sprawy związane z organizacją pracy Rady Seniorów Miasta Torunia prowadzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń; wzips@um.torun.pl; tel.: 56 611 84 54.


Dyżury Rady Seniorów:
Rada Seniorów zaprasza wszystkich mieszkańców na swoje dyżury w każdy piątek o godz.14.00 w pokoju nr 9, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (główny budynek Urzędu Miasta Torunia).


 

OD 1 STYCZNIA 2017 R. ZOSTANIE URUCHOMIONA TORUŃSKA KARTA SENIORA

Szukamy partnerów do współracy


Od stycznia 2017 roku w Toruniu zostanie wdrożony program pn. „Rodzina Razem-Toruń dla Pokoleń”.
W ramach programu zostanie uruchomiona Toruńska Karta Seniora – dedykowana mieszkańcom Torunia w wieku powyżej 65 r..ż., która będzie upoważniała do korzystania z katalogu ulg i zniżek pozyskanych do współpracy partnerów.
 
W związku z powyższym Urząd Miasta Torunia oraz Toruńska Rada Seniorów mają zaszczyt zaprosić do współpracy przedsiębiorców, którzy zechcą włączyć się w realizację przedsięwzięcia i zaproponować toruńskim seniorom zniżki i ulgi na swoje usługi, czy sprzedawane towary.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do programu będzie złożenie oferty współpracy na formularzu zgłoszeniowym oraz podpisanie stosownego porozumienia.


Podstawą korzystania z Państwa oferty będzie Karta Seniora.


Odpowiedzialnym za współpracę jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39 w Toruniu ( tel. kontaktowy: 56 611 84 54, e-mail: wzips@um.torun.pl).
 

 

PRZYDATNE ARTYKUŁY

 

Treść z serwisu www.seniorzywakcji.pl:

Jak budować partnerskie relacje między pokoleniami? Tekst autorstwa Beaty Tokarz-Kamińskiej oraz Łukasza Czapskiego ukazał się w  publikacji  "Forum rozwoju charakterów i postaw" podsumowującej Kongres Obywatelski w 2012.  Przeczytaj tekst

Zachęcamy do przeczytania drugiego numeru naszej gazety "Seniorzy. Świat zmieniają ludzie z pasją". Tematem numeru jest dialog międzypokoleniowy. W tym numerze można przeczytać także o wyjazdach studyjnych zespołu programu "Seniorzy w  akcji" do Londynu i Berlina i o wizerunku starości, a poza tym foto relacja z gali konkursu "Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności" i  przegląd działań międzypokoleniowych. Gazeta i wyjazdy studyjne były możliwe dzięki wsparciu finansowemu firmy Emporia. Zapraszamy do lektury!Pobierz gazetę.      

Gazeta "Seniorzy. Świat zmieniają ludzie z pasją" - specjalne wydanie gazety o osobach starszych zaangażowanych społecznie. Duża czcionka, rysunki, krzyżówka, płyta z filmami, a przede wszystkim ciekawe wywiady do poczytania. Pobierz gazetę.      

Książka "Seniorzy w akcji". Wywiady z 10 liderami projektów z pierwszej edycji programu Seniorzy w akcji, opisy nagrodzonych inicjatyw, słowa klucze, o których warto pamietać przy realizacji projektów społecznych, inspirujące zdjęcia, to wszystko znajdą pańswo  w publikacji, podsumowującej pierwszy rok działania naszego programu. Zapraszamy do lektury. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna tutaj.      

Indeks kapitału intelektualnego dla seniorów plasuje Polskę na ostatnim miejscu pośród 16 krajów europejskich. To jeden z wniosków płynących z Raportu "Kapitał intelektualny Polski" – opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod kierownictwem Min. Michała Boniego – przeczytaj część raportu dotyczącą seniorów.

Jedynie co czwarty badany (25%) postrzega młode pokolenie jako życzliwe wobec seniorów. Co ciekawe, sami seniorzy znacznie częściej niż inni dostrzegają u  młodzieży życzliwość (45%), a rzadziej obojętność lub niechęć.  Przeczytaj raport 
„Czy zmienia się stosunek Polaków do starości?”      CBOS: 2007 r. 

Niemal trzy piąte Polaków (59%) twierdzi, że zawdzięcza coś swoim dziadkom i babciom. Przeświadczenie, że zawdzięczamy coś swoim dziadkom najpowszechniejsze jest wśród uczniów i studentów (86%). Przeczytaj raport: 
„Co zawdzięczamy swoim babciom i dziadkom?”       CBOS: 2001 r. 

Polecamy strony:

www.utw.pl - strona poświecona Uniwersytetom Trzeciego Wieku 

www.zysk50plus.pl - strona kampanii społecznej promującej zatrudnienie starszych pracowników prowadzona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

www.kobiety.interwencjaprawna.pl - projekt "Strefa Aktywnych Kobiet" promuje ideę zarządzania wiekiem oraz przeciwdziała dyskryminacji kobiet w wieku średnim i starszym na rynku pracy. Projekt realizuje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


WAŻNE MIEJSCA W INTERNECIE

PRAWO DOTYCZĄCE POLITYK PUBLICZNYCH NA RZECZ SENIORÓW

unijne

ogólnopolskie

wojewódzkie

miejskie

 • Rada Seniorów Miasta Torunia (UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia oraz nadania jej statutu )
 • Rada Seniorów Miasta Torunia (UCHWAŁA NR  893/2014  RADY MIASTA TORUNIA Z DNIA  23.10.2014 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE)
 • skład Rady Seniorów - I kadencja ( UCHWAŁA NR 847/2014 Z DNIA 4.09.2014 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA TORUNIA)
 • skład Rady Seniorów - II kadencja (UCHWAŁA NR 82/2015 Z DNIA 21.05.2015 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY SENIORA)

 

INFORMACJE ARCHIWALNE


 

W dniach 24 i 25 września gościli  w Warszawie uczestnicy projektu
“Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, w tym również członkowie toruńskiej Rady.


Był to pierwszy z trzech zaplanowanych zjazdów warsztatowo-szkoleniowych, dzięki którym rady seniorów mogą wzmocnić swoje kompetencje we współpracy z samorządem i społecznością lokalną.

Podczas zjazdu odbyły się warsztaty poruszające tematykę komunikacji w grupie, diagnozy lokalnej, prezentacje działalności rad seniorów oraz generator pomysłów. Wieczorem odbyl się koncert zespół Cała Praga śpiewa.

Fotorelacja ze spotkania: TUTAJ 

Organizujesz ciekawe przedsięwięcie dla seniorów? Zgłoś swój pomysł toruńskiej Radzie Seniorów.

29 sierpnia 2015 r. na swoim II posiedzeniu zebrała się  Rada Seniorów - organ doradczy miasta w sprawach seniorów, powołany w 2014 roku przez Radę Miasta Torunia. Członkowie rady wyłonili grupę roboczą, która zajmie się opracowaniem regulaminu Rady. Podsumowano też I Senioriadę (festyn dla seniorów) oraz spotkanie dotyczące programu Senior-Wigor, które miało miejsce u pani premier Ewy Kopacz.

Poza tym przedstawiono szczegóły dotyczące projektu „Zoom na rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, w którym Rada we współpracy z miastem Toruń, bierze udział. Jego organizatorem jest warszawska organizacja pozarządowa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, a patronat honorowy objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich-Irena Lipowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej-Władysław Kosiniak-Kamysz, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie spotkania omówiono sprawy organizacyjne oraz przedstawiono inicjatywy na rzecz seniorów, które będą organizowane w mieście. Jeżeli jakaś toruńska instytucja czy stowarzyszenie planuje organizację przedsięwzięcia na rzecz seniorów, Rada Seniorów zachęca do kontaktu w tej sprawie. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 2 października br., na godz. 9.00.

Kontakt do Rady Seniorów:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
wzips@um.torun.pl
tel.: 56 611 84 54


 

Konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”

28 września 2015 r. w Olsztynie odbędzie się konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” w ramach odnowionego rządowego programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Solidarność pokoleń” skierowany jest zarówno do osób powyżej 50. roku życia, jak i przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych. W realizacji programu bardzo ważna jest koordynacja działań na rzecz wsparcia zatrudnienia osób 50+ zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, upowszechnianie „dobrych praktyk” oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną tzw. „dobre praktyki” i doświadczenia instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+. Planowany jest również udział Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na konferencję zapraszamy w imieniu MPiPS wszystkich zainteresowanych przedstawicieli instytucji pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.
 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu proszone są o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na adres: promocjaefs@wup.torun.pl do 5 sierpnia 2015 r.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 669 39 39.


 

ZOOM NA SENIORÓW

Członkowie toruńskiej Rady Seniorów i przedstawiciele gminy 13 lipca wzięli udział  w warsztacie przygotowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  z Warszawy. Wszystko w ramach projektu „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, do którego zakwalifikowało się miasto Toruń w partnerstwie z Radą Seniorów.

Warsztat przeprowadziła Maria Klaman-koordyantorka projektu i Michał Danielewicz- latający socjolg z „ę”, które jest autorem projektu. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie obszarów współpracy gminy  z radą seniorów i wybraniu konkretnego zagadnienia do pracy na dalszych etapach projektu. Uczestnicy warsztatu zgodnie wypracowali główne obszary, którymi chcieliby się zająć w najbliższych miesiącach tj.: stworzenie mapy potrzeb i zebranie oferty dla seniorów, opracowanie sposobu stworzenia strategii polityki senioralnej w modelu partycypacyjnym oraz wypracowanie sposobu kontaktu Rady ze starszymi mieszkańcami.


W ramach projektu, który trwać będzie do końca kwietnia 2016 r. zaplanowano jeszcze blok warsztatów i szkoleń (trzy dwudniowe zjazdy szkoleniowo-warsztatowe w Warszawie), zindywidualizowane wsparcie dla rad seniorów w trakcie wdrażania planu rozwoju i współpracy pod postacią bonu edukacyjnego. Rada seniorów będzie mogła wybrać wsparcie adekwatnie do własnych potrzeb, np. doradztwo; wizyty studyjne  w gminach/sołectwach, które posiadają dobre praktyki w zakresie partycypacji publicznej czy tworzeniu polityki senioralnej; doradztwo eksperckie w zakresie współpracy z samorządem i specyfiki obszaru lokalnej polityki wybranego przez Partnerstwo; wsparcie socjologa lub animatora.


W oparciu o doświadczenia Partnerstw zostanie opracowany poradnik upowszechniający model współpracy rad seniorów i samorządów, dystrybuowany w całej Polsce.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, a patronat honorowy objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich-Irena Lipowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej-Władysław Kosiniak-Kamysz,  Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

strona projektu:
zoomnaradyseniorow.pl/uniwersytet-obywatelski/ 

 

 

 

 

   

ilość odsłon podstrony: 1357
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"