2019-10-25 Sylwetki kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia 2020-2022

Aktualizacja listy kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022
29-10-2019
 
W związku z zakończeniem w br. kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia podczas XVI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych przeprowadzone zostaną wybory reprezentantów III sektora do składu Rady na kolejną, trzyletnią kadencję. 
 
7 listopada wybierzemy 9 przedstawicieli toruńskich NGO do RDPP na kadencję 2020-2022.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia:
 
 •  opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
   
 •  podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
   
 •  animuje spotkania środowiska pozarządowego w Toruniu,
   
 • rekomenduje przedstawicieli NGO do komisji konkursowych oraz do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych,
   
 •  opiniuje wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO,
   
 •  corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
   
 •  współtworzy corocznie programy współpracy GMT z NGO.
Tworzy ją osiemnaście osób. W jej skład, poza przedstawicielami Rady Miasta Torunia i pracownikami jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia, wchodzi dziewięciu przedstawicieli III sektora.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o naborze do RDPP opublikowane zostało w 9 pażdziernika br.
Toruńskie organizacje mogły zgłaszać swoich kandydatów do Rady do dnia 23 października br.
 
Przedstawiamy sylwetki 14 kandydatów – reprezentantów toruńskiego środowiska pozarządowego do RDPP na kadencję 2020-2022:

 

 1. Jędrzej Binkowski - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia", rekomendowany przez Fundację "Wyrównać szansę" oraz Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych.

Brał czynny udział w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia. Jest zaangażowany w rozwój toruńskiego sektora NGO, zasiada w Radzie Działalności Pożytku Publicznego mijającej kadencji.

2. Katarzyna Gucajtis - Koordynator Programowy Fundacji Światło, rekomendowana przez Fundację Daj Szansę i Stowarzyszenie "Jestem".

Z Fundacją Światło związana od 2005 r. (przez pierwsze dwa lata jako wolontariusz, później jako pracownik, funkcję Koordynatora Programowego pełni od 2012 r.).Brała aktywny udział w spotkaniach w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania dla miasta Torunia, spotkaniach dotyczących polityki lokalowej w Toruniu oraz konsultacjach społecznych.
Jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego mijajacej kadencji aktywnie uczestniczyła w jej pracach i działaniach.

3. Aleksandra Łukomska-Smulska - Prezes Fundacji Women Przewodnicząca, rekomendowana przez  Europejską Unię Kobiet Sekcja Polska, Fundację Korzenie Kultury i Fundację Ducha.

Od 10 lat zasiada w Radzie Działalności Pozytku Publicznego, aktywnie uczestnicząc w jej pracach i działaniach na rzezc rozwoju toruńskiego środowiska NGO. Przedsiębiorca, społecznik, kobieta aktywna. W latach 2000-2005 była członkiem Prezydium Naczelnej Rady Handlu i Usług w Warszawie.

Jako jedyna kobieta w tym gremium za pracę społeczną na rzecz środowiska małych i średnich przedsiębiorstw została odznaczona przez Prezydenta RP - Srebrnym Krzyżem Zasługi w roku 2000, a w 2006 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
Od 2001 roku piastowała stanowisko Sekretarza Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, a od 2007 roku jest Wiceprzewodniczącą EUK-SP oraz Przewodniczącą Oddziału toruńskiego EUK-SP. W 2008 roku zdobyła prestiżowe Wyróżnienie w rankingu Gazety Pomorskiej - Kobieta Przedsiębiorcza 2008 Pomorza i Kujaw W 2011 r. wybrana KOBIETĄ ROKU 2010 miasta TORUNIA w Plebiscycie Tygodnika TERAZ TORUŃ.

4. Aleksandra Ruszczak - Prezes Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi", rekomendowana przez Hospicjum "Swiatło" oraz Bank Żywności w Toruniu.

Wiceprzewodniczaca w mijajacej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktywnie działajac na rzecz rozwoju lokalnego środowiska NGO rozwija działalność Hospicjum Domowego "Nadzieja". Od lat współpracuje z innymi organizacjami non-profit.

5. Adrian Stelmaszyk – Mentor, ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń w Fundacji Stabilo, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Czas Mieszkańców.

Pracownik Fundacji Stabilo, od kilku lat zajmuje się kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską i konsultacjami społecznymi. Obecnie – ekspert ds. komunikacji społecznych i szkoleń w projekcie „Wspólny Plan”, w którym szkoli urzędników w zakresie procesów konsultacyjnych dotyczących planowania przestrzennego, a także mentor w projekcie szkoleniowym „Organizacje Stanowią Prawo”, w którym prowadzi warsztaty w zakresie wprowadzania zmian w prawie.

6. Bartosz Paduch – członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz fundacje dobrej Edukacji Rodzice Dzieciom.
 
Od niemal dziesięciu lat działa na rzecz osób z  niepełnosprawnością intelektualną  pod skrzydłami Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu. Jest członkiem zarządu fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych PFRON Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego. Współtwórca środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z  niepełnosprawnością intelektualną.

7. Piotr Marach – prezes zarządu  stowarzyszenia MARMEL w  Toruniu, rekomendowany  m.in. przez Fundację Stabilo oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Toruniu.

Aktywista działający dla lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ekologii. Od wielu lat działa na rzecz społeczności biegaczy w Toruniu.  Organizuje wydarzenia mające na celu wspieranie toruńskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz inne akcje charytatywne  i  pomocowe.  Od kilku lat przewodząc stowarzyszeniu MARMEL, we współpracy z SP nr 10, organizuje zajęcia terenowe dla dzieci.

8. Ewa Kluszczyńska -  Koordynator wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności
w Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, rekomendowana przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Serce za Serce”.

Związana z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki od 10 lat. W latach 2009 – 2014 odpowiedzialna za prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), a następnie jako Specjalistka ds. partycypacji zaangażowana w proces aktywizacji społeczności lokalnej i  wzmacniania roli liderów lokalnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, bierze aktywny udział w  konsultacjach społecznych oraz innych działaniach ważnych dla NGO, m.in.: Kujawsko-Pomorskie Forum NGO, Certyfikacja NGO, Kampania „1% regionalnie”.

9. Anna Świtoń – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów Łączymy Pokolenia.

Od pięciu lat aktywnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia. Jest pomysłodawczynią oraz menadżerką miesięcznika Bez Metryki. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Przyczynia się do rozwoju Fundacji Pokolenia oraz środowiska organizacji pozarządowych.

10. Joanna Danicka - Zastępca dyrektora oraz sekretarz w CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, rekomendowana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tilia.

Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Dysponuje długoletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: zarządzanie potencjałem ludzkim, rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Członkini Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

11. Przemysław Stalkowski – Wiceprezes Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Aktywnie działa na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz mobilizacji społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Wspiera szkolenia różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, profilaktyki i  promocji zdrowia. Wspomaganie procesów poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej.

12. Janusz Wiśniewski - ekspert konsultacji społecznych przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 
Członek RDPP w latach 2015-2019.  Przyczynił się do wypracowania merytorycznej koncepcji i zasad działania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”. W grupie roboczej od wielu lat przygotowywał i prowadził jako moderator spotkania konsultacyjne, w tym poświęcone rocznym Programom Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. W ramach pracy zespołowej wypracował pierwszy Budżet Obywatelski w Toruniu. Wolontariusz, społecznik, osoba zarządzająca organizacją, wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, członek rady Programowej toruńskiej Lokalnej Grupy Działania. 

13. Anna Zielińska- Prezes Zarządu Archipelag Inicjatyw, rekomendowana przez Stowarzyszenie Tilia oraz Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu.
 
Od 2016 r. Prezes Fundacji Archipelag Inicjatyw. Współtwórczyni "Kamienicy Inicjatyw” oraz portalu internetowego dla seniorów MYwToruniu.pl, koordynator dwóch Klubów Samopomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracuje z toruńskimi organizacjami pozarządowymi oraz z aktywnie włącza się w działania na rzecz mieszkańców Torunia (przede wszystkim seniorów i rodzin), a także działań na rzecz krzewienia historii lokalnej. W latach 2015-2019 członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (z ramienia RDPP koordynator Kawiarenki Obywatelskiej Seniorów).

14. Katarzyna Zofia Minczykowska-Targowska – Prezes Zarządu Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

W sektorze NGO aktywna od 22 lat. Wieloletni sekretarz, a następnie wiceprezes zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (obecnie członkini Rady Fundacji). Od 2009 r. z powodzeniem realizuje projekty badawcze, archiwalne i  edukacyjne. W latach 2011 – 2015 członkini Powiatowej rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Torunia. Od 2008 r. jest prezesem zarządu Fundacji „Dorotkowo” pomagającej rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z dziećmi obciążonymi Trisomią.

 

25-10-2019
Sylwetki kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
 
W związku z zakończeniem w br. kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia podczas XVI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych przeprowadzone zostaną wybory reprezentantów III sektora do składu Rady na kolejną, trzyletnią kadencję. 
7 listopada wybierzemy 9 przedstawicieli toruńskich NGO do RDPP na kadencję 2020-2022.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia:
 •  opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
   
 •  podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
   
 •  animuje spotkania środowiska pozarządowego w Toruniu,
   
 • rekomenduje przedstawicieli NGO do komisji konkursowych oraz do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych,
   
 •  opiniuje wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO,
   
 •  corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
   
 •  współtworzy corocznie programy współpracy GMT z NGO.
Tworzy ją osiemnaście osób. W jej skład, poza przedstawicielami Rady Miasta Torunia i pracownikami jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia, wchodzi dziewięciu przedstawicieli III sektora.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o naborze do RDPP opublikowane zostało w 9 pażdziernika br.
Toruńskie organizacje mogły zgłaszać swoich kandydatów do Rady do dnia 23 października br.
 
Przedstawiamy sylwetki 15 kandydatów – reprezentantów toruńskiego środowiska pozarządowego do RDPP na kadencję 2020-2022:
 

1. Jędrzej Binkowski - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia", rekomendowany przez Fundację "Wyrównać szansę" oraz Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych.

Brał czynny udział w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia. Jest zaangażowany w rozwój toruńskiego sektora NGO, zasiada w Radzie Działalności Pożytku Publicznego mijającej kadencji.

2. Katarzyna Gucajtis - Koordynator Programowy Fundacji Światło, rekomendowana przez Fundację Daj Szansę i Stowarzyszenie "Jestem".

Z Fundacją Światło związana od 2005 r. (przez pierwsze dwa lata jako wolontariusz, później jako pracownik, funkcję Koordynatora Programowego pełni od 2012 r.).Brała aktywny udział w spotkaniach w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania dla miasta Torunia, spotkaniach dotyczących polityki lokalowej w Toruniu oraz konsultacjach społecznych.
Jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego mijajacej kadencji aktywnie uczestniczyła w jej pracach i działaniach.

3. Aleksandra Łukomska-Smulska - Prezes Fundacji Women Przewodnicząca, rekomendowana przez  Europejską Unię Kobiet Sekcja Polska, Fundację Korzenie Kultury i Fundację Ducha.

Od 10 lat zasiada w Radzie Działalności Pozytku Publicznego, aktywnie uczestnicząc w jej pracach i działaniach na rzezc rozwoju toruńskiego środowiska NGO. Przedsiębiorca, społecznik, kobieta aktywna. W latach 2000-2005 była członkiem Prezydium Naczelnej Rady Handlu i Usług w Warszawie.

Jako jedyna kobieta w tym gremium za pracę społeczną na rzecz środowiska małych i średnich przedsiębiorstw została odznaczona przez Prezydenta RP - Srebrnym Krzyżem Zasługi w roku 2000, a w 2006 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 2001 roku piastowała stanowisko Sekretarza Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, a od 2007 roku jest Wiceprzewodniczącą EUK-SP oraz Przewodniczącą Oddziału toruńskiego EUK-SP. W 2008 roku zdobyła prestiżowe Wyróżnienie w rankingu Gazety Pomorskiej - Kobieta Przedsiębiorcza 2008 Pomorza i Kujaw W 2011 r. wybrana KOBIETĄ ROKU 2010 miasta TORUNIA w Plebiscycie Tygodnika TERAZ TORUŃ.

4. Aleksandra Ruszczak - Prezes Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi", rekomendowana przez Hospicjum "Swiatło" oraz Bank Żywności w Toruniu.

Wiceprzewodniczaca w mijajacej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktywnie działajac na rzecz rozwoju lokalnego środowiska NGO rozwija działalność Hospicjum Domowego "Nadzieja". Od lat współpracuje z innymi organizacjami non-profit.

5. Adrian Stelmaszyk – Mentor, ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń w Fundacji Stabilo, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Czas Mieszkańców.

Pracownik Fundacji Stabilo, od kilku lat zajmuje się kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską i konsultacjami społecznymi. Obecnie – ekspert ds. komunikacji społecznych i szkoleń w projekcie „Wspólny Plan”, w którym szkoli urzędników w zakresie procesów konsultacyjnych dotyczących planowania przestrzennego, a także mentor w projekcie szkoleniowym „Organizacje Stanowią Prawo”, w którym prowadzi warsztaty w zakresie wprowadzania zmian w prawie.

6. Bartosz Paduch – członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz fundacje dobrej Edukacji Rodzice Dzieciom.
 
Od niemal dziesięciu lat działa na rzecz osób z  niepełnosprawnością intelektualną  pod skrzydłami Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu. Jest członkiem zarządu fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych PFRON Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego. Współtwórca środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z  niepełnosprawnością intelektualną.

7. Piotr Marach – prezes zarządu  stowarzyszenia MARMEL w  Toruniu, rekomendowany  m.in. przez Fundację Stabilo oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Toruniu.

Aktywista działający dla lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ekologii. Od wielu lat działa na rzecz społeczności biegaczy w Toruniu.  Organizuje wydarzenia mające na celu wspieranie toruńskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz inne akcje charytatywne  i  pomocowe.  Od kilku lat przewodząc stowarzyszeniu MARMEL, we współpracy z SP nr 10, organizuje zajęcia terenowe dla dzieci.

8. Ewa Kluszczyńska -  Koordynator wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, rekomendowana przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Serce za Serce”.

Związana z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki od 10 lat. W latach 2009 – 2014 odpowiedzialna za prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), a następnie jako Specjalistka ds. partycypacji zaangażowana w proces aktywizacji społeczności lokalnej i  wzmacniania roli liderów lokalnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, bierze aktywny udział w  konsultacjach społecznych oraz innych działaniach ważnych dla NGO, m.in.: Kujawsko-Pomorskie Forum NGO, Certyfikacja NGO, Kampania „1% regionalnie”.

9. Sylwia Kowalska – Prezeska Stowarzyszenia Czas Mieszkańców, rekomendowana przez Fundację Stabilo.

Działaczka społeczna i polityczna. Od wielu lat zaangażowana w sprawy Torunia. Aktywnie działa w sektorze NGO jako współzałożycielka Stowarzyszenia Czas Mieszkańców, Toruńskich Dziewuch i  Jadłodzielni Toruń. Kilkuletnia zastępczyni prezesa Kongresu Ruchów Miejskich.

10. Anna Świtoń – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów Łączymy Pokolenia.

Od pięciu lat aktywnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia. Jest pomysłodawczynią oraz menadżerką miesięcznika Bez Metryki. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Przyczynia się do rozwoju Fundacji Pokolenia oraz środowiska organizacji pozarządowych.

11. Joanna Danicka- Zastępca dyrektora oraz sekretarz w CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, rekomendowana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tilia.

Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Dysponuje długoletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: zarządzanie potencjałem ludzkim, rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Członkini Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

12. Przemysław Stalkowski – Wiceprezes Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Aktywnie działa na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz mobilizacji społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Wspiera szkolenia różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, profilaktyki i  promocji zdrowia. Wspomaganie procesów poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej.

13. Janusz Wiśniewski - ekspert konsultacji społecznych przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

Członek RDPP w latach 2015-2019.  Przyczynił się do wypracowania merytorycznej koncepcji i zasad działania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”. W grupie roboczej od wielu lat przygotowywał i prowadził jako moderator spotkania konsultacyjne, w tym poświęcone rocznym Programom Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. W ramach pracy zespołowej wypracował pierwszy Budżet Obywatelski w Toruniu. Wolontariusz, społecznik, osoba zarządzająca organizacją, wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, członek rady Programowej toruńskiej Lokalnej Grupy Działania. 

14. Anna Zielińska- Prezes Zarządu Archipelag Inicjatyw, rekomendowana przez Stowarzyszenie Tilia oraz Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu.

 

Od 2013 r. wolontariuszka i członkini Stowarzyszenia Hospicjum Światło (inicjatorka i koordynatorka wielu projektów z zakresu wsparcia rodzin, wolontariuszy, personelu i pacjentów hospicjum; współorganizatorka dwóch edycji Koncertu Charytatywnego "Natalka Innym"). Od stycznia 2014 r. do października 2015 r. pracownik etatowy Stowarzyszenia-Hospicjum Światło, a od lutego 2016 r. do chwili obecnej Prezes Fundacji Archipelag Inicjatyw. W latach 2015-2019 członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

15. Katarzyna Zofia Minczykowska-Targowska – Prezes Zarządu Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

W sektorze NGO aktywna od 22 lat. Wieloletni sekretarz, a następnie wiceprezes zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (obecnie członkini Rady Fundacji). Od 2009 r. z powodzeniem realizuje projekty badawcze, archiwalne i  edukacyjne. W latach 2011 – 2015 członkini Powiatowej rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Torunia. Od 2008 r. jest prezesem zarządu Fundacji „Dorotkowo” pomagającej rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z dziećmi obciążonymi Trisomią.

ilość odsłon podstrony: 651
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"