TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


 

Za nami XVI Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych
(7 listopada 2019 r., Dwór Artusa).

Podsumowanie - TUTAJ.

 


 

 

Za nami XV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych - podsumowanie TUTAJ
19 listopada 2019 r., Dwór Artusa

galeria zdjęć - TUTAJ

 

 

11 TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PODSUMOWANIE

Tegoroczne TFOP miało nową zmienioną formułę. Część  konferencyjno–plenarną, która odbyła się ostatniego dnia tj. 24 października 2014 r., poprzedziły cztery dni warsztatów, debat i spotkań. Zostały one przeprowadzone przez przedstawicieli toruńskich organizacji, którzy podzielili się w ten sposób swoimi zasobami z innymi organizacjami. W części warsztatowej przeprowadzono m.in. warsztat dotyczący pozyskiwania i motywowania wolontariuszy, spotkanie dotyczące udziału III sektora w konsultacjach społecznych, kurs pierwszej pomocy, kawiarenkę obywatelską seniorów,czy debatę dotyczącą konkurencji pomiędzy organizacjami. Organizacje, które w tym roku współtworzyły Forum zgłosiły się do organizatorów poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, proponując tematy i zagadnienia, które chcieliby zaprezentować. Utworzona na tej podstawie grupa robocza przygotowała tegoroczny program XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Organizatorzy XI TFOP:
Urząd Miasta Torunia
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Partner strategiczny:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partnerzy merytoryczni:
Akademia Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
Fundacja Stabilo
Fundacja Pracownia Kultury Współczesnej
Polski Czerwony Krzyż
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR
SWP Flandria
Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych

Materiały do pobrania:
raport z XI TFOP
katalog rekomendacji
ewaluacja
prezentacja-warsztat-Kurs Pierwszej Pomocy
prezentacja-warsztat-Formy pozyskiwania wolontariuszy
prezentacja-debata-Partycypacja społeczna i zaangażowanie NGO w procesy konsultacyjne
prezentacja-warsztat-Finansowanie działalności organizacji: cz. I   cz. II
wyniki wyborów przedstawicieli III sektora do RDPP
podsumowanie-prac-RDPP
jak złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych - instrukcja
budżet partycypacyjny - instrukcja
jak zorganizować imprezę masową - instrukcja
jak założyć fundację, stowarzyszenie; jak przeprowadzić zbiórkę publiczną itd - TUTAJ

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym przestrzeń do dyskusji, do poszukiwania rozwiązań w tematach newralgicznych na linii samorząd – NGO oraz do skorzystania z wiedzy i  doświadczenia zaproszonych gości.
 

MATERIAŁ VIDEO XI TFOP - część konferencyjno-plenarna

X Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

28 października 2013 odbędzie się X Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora jest połączone z I Toruńskim Forum Ekonomii Społecznej.
 

Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W tym roku w programie przewidziano m.in. debatę dotyczącą realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii społecznej. Wykład o potencjale i przyszłości organizacji III sektora wygłosi Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji STOCZNIA. Toruńscy działacze pozarządowi będą mieli możliwość uczestnictwa w jednej z czterech sesji tematycznych, podczas których porozmawiają o przedsiębiorczości społecznej w Toruniu, własności intelektualnej i prawach autorskich w działalności organizacji pozarządowych, seniorach w Toruniu. Poznają także narzędzie służące do składania za pomocą Internetu wniosków o dofinansowanie w miejskich konkursach dla ngo.

Prezydent Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w forum przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.


Ważne dokumenty:


Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić formularz i odesłać:

  • pocztą tradycyjną, na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • faksem, na numer: 56 611 86 80
  • pocztą elektroniczną: m.kaminska@um.torun.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ - DO 17 PAŃDZIERNIKA 2013 R.

W Forum może uczestniczyć maksymalnie jedna osoba reprezentująca jedną organizację. O udziale w forum decyduje kolejność zgłoszeń.


Forum towarzyszyć będą także Targi Ekonomii Społecznej, podczas których toruńskie podmioty ekonomii społecznej, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, zaprezentują swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty czy usługi. Targi będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania regionalnych produktów ekonomii społecznej oraz nawiązania kontaktów z lokalnymi działaczami.

Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy toruńskie podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej zakłady aktywności zawodowej, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego) do zgłaszania swoich propozycji do zaprezentowania podczas imprezy.

Chętne organizacje mogą przesłać formularz zgłoszeniowy do udziału w targach na adresm.ignaszczak@cistorsps.pl - do dnia 17 października br. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator zapewnią miejsce wystawowe potrzebne do zaprezentowania swoich produktów/usług (krzesła, stół). Miejsce prezentowania się poszczególnych organizacji zostanie przydzielone przez organizatora.

Warunkiem prezentacji oferowanych przez dany podmiot usług, produktów jest prowadzenie działalności w obszarze ekonomii społecznej (odpłatna działalność statutowa organizacji, działalność gospodarcza). Podczas wyboru podmiotów, które mają wziąć udział w targach, brany będzie pod uwagę sposób prezentacji oferowanych produktów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieskorzystania z niektórych ofert.

----------

9. Toruńskie Forum organizacji Pozarządowych

18 października 2012 r. odbyło sie 9. Toruńskie Forum organizacji Pozarządowych. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził badanie ewaluacyjne spotkania. Zapoznaj siie z jego wynikami. Raport z badania ewaluacyjnego TUTAJ.

Zapowiedź:

18 października czeka nas IX Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych - czyli spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu lokalnego. To okazja do wymiany doświadczeń, poruszenia problemów NGO w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Współorganizatorem jest Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Na Forum omówione zostaną nowe serwisy miejskie, przedstawiona zostanie nowa odsłona portalu dla organizacji pozarządowych orbiToruń oraz elektroniczny sposób wypełniania ofert konkursowych.

Przedstawiona zostanie również krótka informacja o działalności gospodarczej NGO oraz prezentacja na temat realizowanych programów przez Cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

W tym roku to przedstawiciele organizacji pozarządowych zdecydowali, jakie ważne dla  III sektora tematy omawiane będą podczas sesji panelowych.

Toruńscy działacze pozarządowi będą mieli możliwość uczestnictwa w jednej z czterech sesji tematycznych, podczas których porozmawiają o osobach niepełnosprawnych, sposobach wybierania członków do grup tworzących dokumenty dotyczące współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi, możliwościach jakie daje organizacja pozarządowa osobom starszym oraz dyskutować będą nad strategią rozwoju kultury do 2012.

Odbędą się także wybory na kolejną kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego. Sylwetki kandydatów znajdą Państwo TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Forum!

Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ!) należy odesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, Wały gen. Sikorskiego 8, fax. 56 611 86 80 lub e-mail m.lenkiewicz@um.torun.pl do 8 października br.

W Forum może uczestniczyć jedna osoba reprezentująca daną organizację pozarządową. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy Program Forum dostępne są również na stronie na stronie www.torun.pl/ngo.

Zapraszamy do zapisów!

red.

Forum
Forum

Pomysł zorganizowania Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych był wynikiem systematycznego wzrostu ilości toruńskich organizacji, które wykazywały potrzebę integracji tego środowiska oraz wzmocnienia dialogu z samorządem lokalnym.
    Pierwsze Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w roku 2003, drugie w 2004, trzecie zaś dwa lata później. Od 2006 r. spotkanie toruńskich NGO organizowane jest corocznie w miesiącu październiku.
  Na Forum zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Torunia. Celem Forum jest m.in. ocena współpracy samorządu z organizacjami, wypracowanie priorytetów współpracy na kolejny rok, podsumowanie realizacji zadań gminy przez NGO oraz podejmowanie najbardziej aktualnych tematów i  problemów organizacji pozarządowych w Toruniu. Dla wielu z nich Forum jest okazją wymiany doświadczeń. Dowodem zainteresowania, a zarazem poparcia przez organizacje tej inicjatywy, jest zwiększająca się z  każdym rokiem liczba uczestniczących w niej osób.


VII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych -
4 października 2010 r.

  VII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 4 października 2010 r. w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym "Biznes Park" w Toruniu. Uczestniczyło w nim ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych i  ok. 30 zaproszonych gości. Spotkanie poprowadziła p. Hanna Miller - dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT. Okolicznościowe przemówienie wygłosił p. Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia. Główny temat tegorocznego Forum to nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych z różnych źródeł.
  Zgodnie z ustalonym programem Forum przedstawiono następujące zagadnienia:
  1. Podsumowanie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. oraz przedstawienie stanowiska Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z  organizacjami pozarządowymi na temat oceny współpracy za rok 2009 – p. Daria Ostrowska – koordynator współpracy Gminy Miasta Toruń z  organizacjami pozarządowymi.
  2. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – p. Aneta Stachowicz – przedstawicielka Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej.
  3. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z  organizacjami pozarządowymi na rok 2011 – konsultacje. Informacja – p. Daria Ostrowska – koordynator współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi.
  4. Możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych w 2011 r. w ramach  konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski – p. Ewa Głodowska-Morawska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi.
  5. Możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 – p. Anna Koralewska – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
   Podczas Forum przeprowadzono również wybory kandydatów do Rady Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz delegatów do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
TUTAJ protokół Komisji Skrutacyjnej.


VIII TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

26 października w Hotelu Filmar odbyło się VIII TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.


           Po raz pierwszy współorganizatorem spotkania była Rada Działalności Pożytku Publicznego. Na forum spotkały się organizacje pozarządowe z  przedstawicielami samorządu lokalnego. Była to okazja do wymiany doświadczeń, poruszenia problemów, z którymi spotykają się organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta.
 
Życzę, aby to forum było udane. Organizacje, które chcą działać dla lokalnego społeczeństwa są solą tej naszej toruńskiej ziemi powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski witając uczestników spotkania.

Podczas Forum wysłuchaliśmy przemówień :
 Lidii Lach – przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego, która przedstawiła Sprawozdanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia  
 Marcina Dadela – Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił aktualne regulacje prawne dotyczące ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Moniki Mikulskiej– dyrektor Biura Mieszkalnictwa w Toruniu przekazała informacje dotyczące polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń wobec organizacji pozarządowych

Następnie organizacje pozarządowe miały okazję zaprezentować się przed szeroką publicznością. Były to organizacje, które w odpowiednim terminie zgłosiły chęć prezentacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 Po zakończonych wystąpieniach odbyły się cztery panele dyskusyjne:
1. Skuteczna promocja NGO w mediach, moderator: p. Robert Małecki Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.
paneliści:
red. Marek Nienartowicz-kierownik redakcji Nowości
red. Kamil Sakałus-zastępca redaktora naczelnego tygodnika Teraz Toruń
red. Mariusz Orłowski-TVK Toruń
red. Elżbieta Rupniewska-Polskie Radio PIK
2. Współpraca sektora pozarządowego z biznesem, moderator: p. Krzysztof Ślebioda Wiceprezes Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.
paneliści:
Jarosław Szczepanowski-PR Manager-Cereal Partners Poland Toruń Pacific sp. z o.o.
3. Udział sektora pozarządowego w tworzeniu wizji rozwoju kultury w Toruniu, moderator: p. Ryszard Kruk Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu.
paneliści:
Artur Celiński-Zastępca Wydawcy Res Publica Nowa
Zbigniew Derkowski-Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia
4. Jak zachęcić do wolontariatu, moderator: p. Ewa Kwiesielewicz Prezeska Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.
paneliści:
Marcin Dadel-Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

ilość odsłon podstrony: 19296
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"