2018-12-15 Trzeba to wiedzieć!

Informacja o obowiązkach fundacji i stowarzyszeń, będących instytucjami obowiązanymi, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21- 22 ustawy z dnia 1 marca 2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723   z późn. zm.) fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U.z2018r.poz.1491) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność przeprowadzana jest jako pojedyńcza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – stają się automatycznie instytucjami obowiązanymi i powinny realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

Ponadto, zgodnie z art.2 ust.1 pkt 20 ww. ustawy instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( Dz.U.z 2018r. poz.165 z późn. zm.) przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Obowiązki instytucji obowiązanych – fundacji i stowarzyszeń


1.    Instytucje obowiązane wyznaczają:

  • kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6);
  • osobę odpowiedzialną za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie, spośród członków organu zarządzającego (art. 7);
  • pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy (art. 8);
  • w przypadku podmiotów prowadzących działalność jednoosobowo, za wykonywanie i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie, odpowiada osoba wykonująca tę działalność (art. 9).


2.    Ocena ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27).

Fundacje i stowarzyszenia zostały zobowiązane do identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do ich działalności. Ocena ryzyka powinna być sporządzona w postaci papierowej lub elektronicznej i podlegać bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata.
Pierwszą ocenę ryzyka należy sporządzić do 13 stycznia 2019r.

3.    Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (Rozdział 5).
Fundacje i stowarzyszenia zostały zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów, poprzez rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną. Rozpoznane ryzyko winny dokumentować, uwzględniając czynniki wymienione w art. 33 ust. 3 ustawy. Stosując środki bezpieczeństwa finansowego, określone w art. 34 ustawy, instytucja obowiązana bezwzględnie dokonuje identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, którym zawsze jest osoba fizyczna.
Stosowanie uproszczonych (art. 42) lub wzmożonych (art. 43) środków bezpieczeństwa finansowego jest zależne od poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

4.    Wewnętrzna procedura (art. 50).
Fundacje i stowarzyszenia wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która powinna określać zasady postępowania, obejmujące elementy wymienione w art. 50 ust. 2 pkt 1 – 9 ustawy.

5.    Szkolenia (art. 52).
Art. 52 ustawy określa wymogi programów szkoleniowych dedykowanych osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy.

6.    Obowiązki przekazywania informacji:

  • o transakcjach ponadprogowych – art. 72;
  • o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania  terroryzmu – art. 74;
  • do właściwego prokuratora o uzasadnionym podejrzeniu, że środki  będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku  pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
ilość odsłon podstrony: 397
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"