2019-10-23 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/K/2019 Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.2 - Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
1.2.1. – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1e) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD
 
Typy projektów:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Grupy docelowe:
Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następującej grup docelowej z obszaru LSR tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a)  mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
b)  osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c)  osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Dane finansowe:
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 11 900,00 zł
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.
W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Miejsce i termin składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń, w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w terminie od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r., godz.15.00 (termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020 r.)

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się  tutaj

ilość odsłon podstrony: 341
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"