WSPARCIE POZAFINANSOWE

WSPARCIE POZAFINANSOWE NGO

Poza wsparciem finansowym z budżetu Gminy Miasta Toruń organizacje pozarządowe mogą otrzymać pomoc o innym charakterze.

Do współpracy pozafinansowej zalicza się:

 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;
 • funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego;
 • konsultowanie z RDPP i organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi formami;
 • funkcjonowanie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych (RSdsKS) jako organu doradczego prezydenta i rady miasta
 • udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych;
 • wspieranie w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych;
 • podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych np. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, projektach itp.;
 • przygotowanie przy współudziale sektora pozarządowego Forum NGO;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach partnerskich gminy;
 • rozbudowę i aktualizację miejskiego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych zawierającego bazę danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, informacje o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe, aktualną internetową bazę danych toruńskich organizacji pozarządowych;
 • udostępnianie elektronicznych narzędzi ułatwiających aplikowanie o środki finansowe oraz rozliczanie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w konkursach ogłaszanych przez prezydenta;
 • umożliwienie umieszczenia informacji o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe w serwisie toruń.pl oraz w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń.pl.

ilość odsłon podstrony: 11452
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"