2.PIĘTRO

2.pietro logotyp

  

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro to jednostka budżetowa, której misją jest wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych.

TCAL 2.Piętro jako miejsce spotkań i wydarzeń, wspiera pracę i rozwój organizacji samorządowych oraz tematyki wolontariatu. Koncepcja funkcjonowania jednostki uwzględnia również założenia wypracowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2015-2016 oraz kadencji 2017-2019.

Zadaniem Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, w szczególności młodych i  niedysponujących lokalem na prowadzenie swojej działalności statutowej, partnerstw i ich wzajemnej współpracy oraz aktywności społecznej mieszkańców, m.in. poprzez:

  • ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (np. adres, współdzielone miejsce pracy i spotkań, sprzęt techniczny, kontakty, promocja wydarzeń, „know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu);
  • wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej wśród osób zaangażowanych w ich działania (szkolenia, działalność edukacyjna, poradnictwo);
  • rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy wewnątrz sektora obywatelskiego (tworzenie partnerstw, dzielenie się zasobami, wymiana doświadczeń, wspólna realizacja działań);
  • tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich oraz wzmocnienie potencjału już istniejących poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  • zastosowanie mechanizmów zachęcających organizacje do angażowania się w działania TCAL, w szczególności do wnoszenia zasobów merytorycznych, organizacyjnych, materialnych (wspólne budowanie potencjału tego miejsca).

Czytaj więcej: